Stadgar

Stadgar för Organisationen Fair Trade Återförsäljarna
Organisationsnummer 879500-5902

§ 1 Namn
Föreningen är en ideell förening och dess namn är Organisationen Fair Trade Återförsäljarna. Föreningen har sitt säte i Sverige.

§ 2 Målsättning
Organisationen Fair Trade Återförsäljarna har som ändamål att gynna en rättvis handel som
socialt och ekonomiskt stärker marginaliserade producenter enligt definitionen av rättvis
handel samt principerna för Fair Trade. Föreningen verkar i samarbete med sina medlemmar
för att skapa kännedom, efterfrågan och opinion för att stärka Fair Trade i Sverige.
Arbetet sker inom ramen för WFTO för att förbättra sociala, miljömässiga och ekonomiska
förutsättningar för småskaliga producenter genom hela handelskedjan.

§ 3 Metod
• att stärka medlemmarnas roll som återförsäljare av rättvist handlade varor i Sverige.
• att öka antalet återförsäljare av rättvis handel.
• att öka kunskapen om och skapa opinion för en mer rättvis global handel och hållbar
utveckling.
• att öka kunskap och medvetenhet om Fair Trade hos konsumenter.
• att stödja medlemmarna med utbildning, rådgivning och informationsinsatser.

§ 4 Medlemskap
Varje juridisk person eller enskild firma i Sverige som säljer varor direkt till slutkonsument i
enlighet med föreningens kriterier, som stödjer föreningens målsättning samt erlägger den
av årsmötet fastställda medlems- och serviceavgiften, äger rätt att bli medlem i
Organisationen Fair Trade Återförsäljarna. Samtliga medlemmar har rösträtt på föreningens
årsmöte. Föreningens olika medlemskategorier samt övergripande kriterier för dessa
beslutas av årsmötet under en stående punkt (se §7). Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att
specificera medlemskategoriernas obligatoriska åtaganden samt vilka motprestationer och
vilket stöd respektive nivå skall kunna ta del av under året. Detta skall tydligt kommuniceras
från styrelse till medlemmar genom ett separat medlemsdokument. Medlemskap beviljas av
styrelsen. Utträde ur föreningen kan ske efter skriftlig anmälan till styrelsen. Innevarande års
medlemsavgift återbetalas då ej.

§ 5 Uteslutning
Styrelsen i organisationen Fair Trade Återförsäljarna kan utesluta medlem eller stödmedlem
som underlåter att fullgöra sina förpliktelser gentemot Organisationen Fair Trade
Återförsäljarna, skadar eller på annat sätt motarbetar föreningens syfte. Innan uteslutning
ska information om skäl till uteslutning specificeras och delges till berörd medlem i form av
rekommenderat brev. Medlem har rätt att bestrida styrelsens beslut vid nästkommande
årsmöte. Styrelsen ska under varje årsmöte informera om antagna och uteslutna
medlemmar.

§ 6 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

§ 7 Medlemsavgift
Medlems- och serviceavgiften fastställs av årsmötet. Serviceavgiften beräknas utifrån
medlemmarnas omsättning föregående år. Medlem är skyldig att komma in med erforderligt
underlag. Nya medlemmar betalar endast medlemsavgiften det år de blir medlemmar.

§ 8 Årsmöte
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, vilket hålls årligen före april månads
utgång. Kallelse till årsmötet skall sändas till medlemmar och stödmedlemmar senast tre
månader innan årsmötet. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast åtta veckor före
årsmötet. Årsmöteshandlingar, eventuella motioner samt eventuella förslag från styrelsen
skall sändas till medlemmar senast fyra veckor före årsmötet. Föreningens medlemmar äger
rätt att utse ett ombud per medlem med rösträtt till årsmötet. En röst kan nyttjas, antingen
vid direkt närvaro eller via ombud med bilagd fullmakt. Stödmedlemmar äger inte rätt att
utse ett ombud med rösträtt till årsmötet. Varje medlemsorganisation och dess medlemmar
och föreningens stödmedlemmar har yttrande- och förslagsrätt vid årsmötet. Beslut fattas
med enkel majoritet, med undantag för beslut enligt §§ 4, 11 och 12. Vid lika röstetal har
årsmötets ordförande utslagsröst, utom vid personval vilket avgörs genom lottning. Extra
årsmöte hålls då minst en tredjedel av medlemmarna eller revisorerna skriftligen så begär.
Skriftlig kallelse skall sändas ut senast en månad före extra årsmöte. Extra årsmöte
behandlar endast de ärenden som angivits i kallelsen. Vid ordinarie årsmöte skall följande
ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av två justerare tillika rösträknare
4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
5. Fastställande av dagordning
6. Behandling och fastställande av verksamhetsberättelse
7. Behandling och fastställande av balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av medlems- och serviceavgift samt medlemskategorier för kommande
verksamhetsår
10. Behandling och fastställande av verksamhetsplan
11. Behandling och fastställande av budget
12. Motioner
13. Förslag från styrelsen
14. Val av ordförande och styrelseledamöter
15. Val av två revisorer
16. Val av valberedning och dess sammankallande

§ 9 Styrelsen
Styrelsen utgör föreningens beredande och verkställande organ. Den består av en
ordförande och minst fem (5) men högst åtta (8) ledamöter samt 1–2 suppleanter.
Ledamöterna utses vid ordinarie årsmöte för en tid av två år. Hälften av ledamöterna väljs
för en tid av två år det ena året och andra hälften året därpå.
Ordföranden utses av årsmötet, medan styrelsen inom sig utser vice ordförande, kassör och
sekreterare. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av styrelsemedlemmarna är
närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst, utom vid personval vilket avgörs med lottning. Styrelsens möten skall
protokollföras.

§ 10 Valberedning
Föreningens valberedning skall bestå av minst tre (3) ledamöter som utses av årsmötet. En
av ledamöterna utses av årsmötet till sammankallande.

§ 11 Revisorer
För att granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper väljs två
lekmannarevisorer samt minst en suppleant.

§ 12 Stadgeändring
Förändring av dessa stadgar kan endast genomföras med två tredjedels majoritet av avgivna
röster vid årsmöte. För förändring av §§ 12 och 13 krävs två tredjedels majoritet av avgivna
röster vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ett ordinarie årsmöte.

§ 13 Upplösning
Upplösning av föreningen kan endast ske med två tredjedels majoritet av de avgivna
rösterna på två på varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ett ordinarie
årsmöte. Vid upplösning skall föreningens tillgångar fördelas till ändamål som
överensstämmer med föreningens målsättning, vilket beslutas av det sista årsmötet.

Senast reviderade vid årsmötet 2020.

Ladda hem stadgarna i sin helhet här:
Stadgar-2020