Vad är Fair Trade?

Fair Trade-rörelsen arbetar för att förändra världshandeln och uppnå rättvisa, jämlikhet och hållbarhet för människor och miljö. Fair Trade arbetar för en ny ekonomi som skiljer sig från konventionella vinstmaximerande modeller, en ekonomi som prioriterar rättvisa på alla nivåer.

I länder med stor fattigdom är handelsvillkoren hårda. Arbetare vittnar om barnarbete, extremt långa arbetsdagar, hälsofarlig arbetsmiljö, löner som inte går att leva på och en frånvaro av fackliga rättigheter. Genom Fair Trade-företag ges producenter, odlare och anställda möjlighet att förbättra sin egen och sin familjs livssituation.

Internationell gemensam definition på rättvis handel

Rättvis handel är ett handelssamarbete baserat på dialog, öppenhet och respekt som verkar för en mer rättvis världshandel. Det bidrar till hållbar utveckling genom att erbjuda bättre handelsvillkor och garanterar rättigheterna för marginaliserade producenter och arbetare – framförallt i Syd. Organisationer för rättvis handel, tillsammans med konsumenter, engagerar sig aktivt i att stödja producenter samt genom att öka medvetenheten och genomföra kampanjer för att förändra den konventionella internationella handelns regler och praxis.

Denna definition av rättvis handel antogs i december 2001 av de globala organisationerna för rättvis handel, World Fair Trade Organization (WFTO) och Fairtrade International. Sedan dess har definitionen erkänts av Europaparlamentet (2006), Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (2009) och Europeiska kommissionen (2009).

I september 2018 lanserade WFTO och Fairtrade International dokumentet
Fair Trade Charter. Det är ett komplement till den gemensamma definitionen. I Fair Trade Charter beskrivs de grundläggande principerna för rättvis handel, och hur rättvis handel kan bidra till en mer rättvis och hållbar utveckling, i linje med de 17 globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030.