Fairtrade-märkning

Produktmärkningen Fairtrade

Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom. Det internationella certifieringsmärket har använts i Sverige sedan 2004 och från 2010 används det internationella namnet Fairtrade. De flesta produkter är livsmedel men det finns också blommor, bomull, guld, hudvård och sportbollar. I Sverige finns ca 2600 olika Fairtrade-märkta produkter.

Fairtrades kriterier

Kriterierna är utvecklade av Fairtrade International i samarbete med producentnätverk och de nationella Fairtrade-organisationerna runt om i världen. De baseras på de grundläggande ILO-konventionerna för mänskliga rättigheter i arbetslivet och syftar till ekonomisk utveckling och ökad miljöhänsyn. Kriterierna är indelade i kärnkriterier, utvecklingskriterier, handelskriterier och produktspecifika kriterier och har alla en gemensam utgångspunkt – genom att garantera ett minimipris för råvaran och en långsiktig affärsrelation erbjuds förbättrade villkor för odlare och anställd arbetskraft i länder med utbredd fattigdom som annars kan missgynnas av villkoren för världshandeln.Generella kriterier:

  • Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor
  • Premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet
  • Barnarbete och diskriminering motverkas
  • Demokratin och organisationsrätten främjas
  • Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas

Fairtrades vision och exempel

Fairtrades vision är en världshandel med rättvisa villkor, där producenter i länder med utbredd fattigdom har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro, i vilken de kan utvecklas och bestämma över sin egen framtid. Fairtrade bekämpar med detta fattigdom. Producenterna gynnas genom minimipriset vilket sätter en lägstanivå för det pris som betalas för råvaran som täcker minst produktionskostnaden. Utöver detta betalas en premie som varierar beroende på produkt och försäljning och som används för att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt. Beslut om premiens användning tas demokratiskt av producenterna utifrån de regler som finns för premiens användning. Den svenska försäljningen av Fairtrade-märkta produkter 2015 genererade över 65 miljoner kronor i extra inkomster till odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Läs mer på Fairtrade Sveriges hemsida.

Producenterna måste också arbeta systematiskt med att minska sin miljöpåverkan och att integrera miljöhänsyn i hela verksamheten. Det handlar t ex om ansvar för grund- och ytvatten, skydd av utrotningshotade arter i området, hänsyn till biologisk mångfald och buffertzoner för att skydda känsliga områden. Läs mer i rapporten “Det börjar med Fairtrade”.

Barnarbete motverkas genom att handel med Fairtrade-märkta produkter ger högre inkomster och leder indirekt till att barnarbete motverkas så att barnen kan gå i skolan istället för att arbeta. Premien investeras ofta i skolbyggnader och skolmaterial till barn och unga i lokalsamhället. Diskriminering får ej heller förekomma för odlare och anställda, de får istället möjlighet till ökat inflytande och medbestämmande i sitt arbete och sin vardag och möjlighet att organisera sig. Över 1,5 miljoner odlare och anställda i världen samt deras familjer, gynnas idag av Fairtrade-certifieringen.

Flocert kontrollerar

Flocert är ett oberoende kontrollorgan med ackreditering av ISO 17065. ISO 17065-standard innebär att verksamheten är oberoende och transparent samt att detta kontrolleras av en tredje part. Flocert kontrollerar hela handelskedjan vilken kan se olika ut, från producent till konsument beroende på produktgrupp och förädlingsprocess. En inledande kontroll utförs av en inspektör från Flocert som kontrollerar att kriterierna uppfylls.  För att en producentorganisation ska kunna bli certifierad måste kärnkriterierna uppfyllas.

Längden på en inspektion, för såväl initial inspektion som uppföljning, varierar beroende på producentorganisationens storlek, uppbyggnad och antalet produkter som säljs. En fullständig inspektion kan ta allt från fyra dagar till sju veckor beroende på ovan faktorer. Efter att en initial inspektionen är genomförd och godkänd utfärdas ett beslut om certifiering. Därefter startar en certifieringscykel som innebär årliga kontroller av att kriterierna uppfylls, löpande bokföringskontroller samt krav på gradvisa förbättringar enligt utvecklingskriterierna. Läs mer om Flocert.