10 principer för Fair Trade

De 10 principerna för Fair Trade är baserade på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och ILO:s kärnkonventioner för mänskliga rättigheter i arbetslivet. Principerna specificerar hur Fair Trade-företag ska organiseras och agera för att säkerställa att människor och miljö prioriteras. Alla medlemmar inom World Fair Trade Organization (WFTO), producentorganisationer, importörer och återförsäljare åtar sig att följa principerna.  

1.

Bättre möjligheter för marginaliserade producenter

Genom handel skapar organisationen möjligheteter för marginaliserade småskaliga producenter att uppnå ekonomisk självförsörjning.

2.

Transparent och demokratisk organisation

Organisationen är transparent, agerar ansvarsfullt mot alla sina intressenter och har en demokratisk organisationsstruktur.

3.

Handel med socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar

Organisationen tar socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar och strävar efter att ha långsiktiga handelsrelationer. Handeln bygger på solidaritet och förtroende. Ingen part vinstmaximerar på producentens bekostnad.

4.

Rättvist betalning

En rättvis betalning är en betalning som har förhandlats fram ömsesidigt och överenskommits av alla/handelspartnerna genom dialog och deltagande. Det ger rättvis lön till producenterna som också kan också upprätthållas av marknaden. Principen om lika lön för lika arbete för kvinnor och män beaktas. Målet är alltid att betala en lokal levnadslön.

5.

Inget barnarbete eller tvångsarbete

Organisationen garanterar att barnarbete och tvångsarbete inte förekommer inom produktionen, att FN:s barnkonvention respekteras och att nationella arbetslagar följs.

6.

Icke-diskriminering, jämställdhet och fackliga rättigheter

Organisationen motarbetar alla former av diskriminering, verkar för jämställdhet och säkerställer rätten till kollektiv organisering.

7.

Goda arbetsförhållanden

Organisationen garanterar goda arbetsvillkor och en säker och hälsosam arbetsmiljö, i enlighet med ILO:s kärnkonventioner.

8.

Kapacitetsbyggande

Organisationen arbetar för att stärka de positiva effekterna av Fair Trade för marginaliserade småskaliga producenter.

9.

Ökad medvetenhet om Fair Trade

Organisationen arbetar för att öka medvetenheten om Fair Trade och om behovet av rättvisa handelsvillkor. Organisationen informerar också om producenterna som odlar och tillverkar varorna.

10.

Klimatåtgärder och skydd av miljön

Organisationer för rättvis handel stöder och bedriver verksamhet som är miljömässigt hållbar, socialt rättvis och ekonomiskt livskraftig. De arbetar med att anpassa och bygga motståndskraft mot klimatförändringar och minska utsläppen av växthusgaser från sin verksamhet.