10 principer för Fair Trade

De 10 principerna för Fair Trade är baserade på ILO:s kärnkonventioner och är till för att motverka diskriminering och orättvisor i det internationella handelssystemet. Alla medlemmar inom World Fair Trade Organization (WFTO), det vill säga producentorganisationer, importörer och återförsäljare åtar sig att följa principerna. På detta sätt blir en produkt som gått hela vägen från producent till konsument rättvist handlad.

1. Bättre möjligheter för marginaliserade producenter

Genom handel skapar organisationen möjligheteter för marginaliserade småskaliga producenter att uppnå ekonomisk självförsörjning.

2. Transparent och demokratisk organisation

Organisationen är transparent, agerar ansvarsfullt mot alla sina intressenter och har en demokratisk organisationsstruktur.

3. Handel med socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar

Organisationen tar socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar och strävar efter att ha långsiktiga handelsrelationer. Handeln bygger på solidaritet och förtroende. Ingen part vinstmaximerar på producentens bekostnad.

4. Rättvist pris och rättvis betalning

Priset bestäms genom en öppen dialog mellan handelspartnerna, så att det blir ekonomiskt hållbart i alla led. Män och kvinnor får lika betalning för lika arbete.

5. Inget barnarbete eller tvångsarbete

Organisationen garanterar att barnarbete och tvångsarbete inte förekommer inom produktionen, att FN:s barnkonvention respekteras och att nationella arbetslagar följs.

6. Icke-diskriminering, jämställdhet och fackliga rättigheter

Organisationen motarbetar alla former av diskriminering, verkar för jämställdhet och säkerställer rätten till kollektiv organisering.

7. Goda arbetsförhållanden

Organisationen garanterar goda arbetsvillkor och en säker och hälsosam arbetsmiljö, i enlighet med ILO:s kärnkonventioner.

8. Kapacitetsbyggande

Organisationen arbetar för att stärka de positiva effekterna av Fair Trade för marginaliserade småskaliga producenter.

9. Ökad medvetenhet om Fair Trade

Organisationen arbetar för att öka medvetenheten om Fair Trade och om behovet av rättvisa handelsvillkor. Organisationen informerar också om producenterna som odlar och tillverkar varorna.

10. Miljöhänsyn

Organisationen bedriver ett aktivt miljöarbete för att göra sin verksamhet mer hållbar. Inköp, produktion och packning sker på ett sätt som minimerar påverkan på miljön.