WFTO:s-märkning

WFTO:s märkning är en unik märkning som får användas av WFTO:s medlemmar som är ”Garanterat Fair Trade”. De har klarat processen i WFTO:s garantisystem och får använda WFTO-märket på sina Fair Trade-produkter. Produkter som bär märket kan antingen komma från en producent, importör eller återförsäljare. En WFTO-medlem som ”Garanterat Fair Trade” tillämpar helt de 10 principerna för Fair Trade.

WFTO:s garantisystem har funnits sedan 2013. Det tillkom på initiativ av producenterna.

Garantisystemet bedömer medlemmens hela verksamhet, inte bara en specifik produkt, ingrediens eller leveranskedja. Det är hela företagets struktur och verksamhet som bedöms. Garantisystemet utgår från WFTO:s Fair Trade Standard som specificerat kriterier utifrån de 10 principerna för Fair Trade.

WFTO:s garantisystem är byggt för att kontrollera att ett företag styrs av sitt uppdrag; att fokusera på sina arbetares och producenters intressen och att respektera och skydda miljön.

Garantisystemet består av fem steg. Det första steget är att bli medlem i WFTO. Därefter följer tre steg med externa kontroller. Som det sista steget finns ett utomstående granskningssystem, Fair Trade Accountability Watch.

Self-Assessment Report (SAR)

SAR är en självutvärderande rapport som genomförs av den granskade WFTO-medlemmen. Rapporten innehåller frågor om arbetsmiljö, antal anställda, medbestämmande, förmåner etc. Rapporten är uppbyggd efter de 10 principerna för Fair Trade och genomförs vart annat år. Är man en lågrisk-organisation genomförs denna revision vart tredje år (efter 2 lyckade revisioner i rad).

Peer Visit

Peer Visit innebär ett besök av en utomstående person som granskar ens verksamhet utefter Self-Assessment Report. Den granskade WFTO-medlemmen utser själv vem som genomför besöket (som WFTO därefter godkänner) och fungerar som en förberedelse inför den tredje externa revisionen. Peer Visit är även en hjälp för organisationen/företaget att se vilka områden de kan förstärka för att bättre leva upp till de 10 principerna för Fair Trade. Personen som genomför en Peer Visit ska ha kunskap inom Fair Trade och erfarenhet som gör denne lämpad för att genomföra revisionen.

Monitoring Audit

Den tredje externa revisionen är en kontroll som genomförs av en av WFTO:s utsedda kontrollanter. Kontrollen utförs under några dagar där kontrollanten granskar WFTO-medlemmens verksamhet utifrån regler som beror på om man är producent, importör eller återförsäljare. Först efter att man genomfört dessa tre steg och blivit godkänd har man rätt att använda WFTO-märket.

Fair Trade Accountability Watch

Fair Trade Accountability Watch är ett granskningssystem som innebär att allmänheten eller andra Fair Trade-aktörer kan höra av sig till WFTO om man misstänker missförhållanden hos en producent, importör eller återförsäljare. När en organisation har misstänkliggjorts genomför WFTO oannonserade stickprov hos medlemmen i fråga.

World Fair Trade Organization (WFTO)

WFTO är en sammanslutning av visionära små och medelstora företag som tror att en ny ekonomi är möjlig. Det är entreprenörer och förändringsaktörer som ligger i framkant när det gäller att förespråka en rättvis och hållbar värld.

”Fair Trade-företagen” är verksamma i mer än 80 länder och ger försörjningsmöjlighet till mer än 1 miljon människor från nord till syd. De visar ett alternativt sätt att driva företag som genom att prioritera social och miljömässig hållbarhet också kan nå ekonomisk framgång.

WFTO är den globala medlemsorganisationen för producenter, importörer och återförsäljare som arbetar med Fair Trade.