Stadgar

Föreningens stadgar

Här kan du läsa stadgarna för Organisationen Fair Trade Återförsäljarna (fd Världsbutikerna för Rättvis Handel). Du kan också enkelt ladda hem stadgarna som pdf-dokument längst ner på denna sida.

Stadgar för Organisationen Fair Trade Återförsäljarna (org nr 879500-5902)

Antagna vid årsmötet 2017-03-19

 • 1 Namn

Föreningen är en ideell förening och dess namn är Organisationen Fair Trade Återförsäljarna. Föreningen har sitt säte i Sverige.

 

 • 2 Målsättning

Organisationen Fair Trade Återförsäljarna har som ändamål att gynna en rättvis handel som socialt och ekonomiskt stärker marginaliserade producenter enligt definitionen av rättvis handel samt principerna för Fair Trade. Föreningen verkar i samarbete med sina medlemmar för att skapa kännedom, efterfrågan och opinion för att stärka Fair Trade i Sverige.

Arbetet sker inom ramen för WFTO för att förbättra sociala, miljömässiga och ekonomiska förutsättningar för småskaliga producenter genom hela handelskedjan.

 

 • 3 Metod
 • att stärka medlemmarnas roll som återförsäljare av rättvist handlade varor i Sverige.
 • att öka antalet återförsäljare av rättvis handel.
 • att öka kunskapen om och skapa opinion för en mer rättvis global handel och hållbar utveckling.
 • att öka kunskap och medvetenhet om Fair Trade hos konsumenter.
 • att stödja medlemmarna med utbildning, rådgivning och informationsinsatser.

 

 • 4 Medlemskap

Varje juridisk person eller enskild firma i Sverige som säljer varor direkt till slutkonsument i enlighet med föreningens kriterier, som stödjer föreningens målsättning samt erlägger den av årsmötet fastställda medlems- och serviceavgiften, äger rätt att bli medlem i Organisationen Fair Trade Återförsäljarna. Samtliga medlemmar har rösträtt på föreningens årsmöte. Föreningens olika medlemskategorier samt övergripande kriterier för dessa beslutas av årsmötet under en stående punkt(se §7). Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att specificera medlemskategoriernas obligatoriska åtaganden samt vilka motprestationer och vilket stöd respektive nivå skall kunna ta del av under året. Detta skall tydligt kommuniceras från styrelse till medlemmar genom ett separat medlemsdokument. Medlemskap beviljas av styrelsen. Utträde ur föreningen kan ske efter skriftlig anmälan till styrelsen. Innevarande års medlemsavgift återbetalas då ej.

 

 • 5 Uteslutning

Årsmötet kan genom beslut med två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna utesluta medlem eller stödmedlem som underlåter att fullgöra sina förpliktelser gentemot Organisationen Fair Trade Återförsäljarna, skadar eller på annat sätt motarbetar föreningens syfte.

 

 • 6 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

 

 • 7 Medlemsavgift

Medlems- och serviceavgiften fastställs av årsmötet. Serviceavgiften beräknas utifrån medlemmarnas omsättning föregående år. Medlem är skyldig att komma in med erforderligt underlag. Nya medlemmar betalar endast medlemsavgiften det år de blir medlemmar.

 

 • 8 Årsmöte

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, vilket hålls årligen före april månads utgång. Kallelse till årsmötet skall sändas till medlemmar och stödmedlemmar senast tre månader i förväg. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast åtta veckor före årsmötet. Årsmöteshandlingar, eventuella motioner samt eventuella förslag från styrelsen skall sändas till medlemmar senast fyra veckor före årsmötet. Föreningens medlemmar äger rätt att utse ett ombud per medlem med rösträtt till årsmötet. Medlemmar i medlemskategorin Fair Trade Shop och Världsbutiker äger rätt att utse två ombud per medlem med rösträtt till årsmötet. Stödmedlemmar äger inte rätt att utse ett ombud med rösträtt till årsmötet. Varje medlemsorganisation och dess medlemmar och föreningens stödmedlemmar har yttrande- och förslagsrätt vid årsmötet. Beslut fattas med enkel majoritet, med undantag för beslut enligt §§ 4, 11 och 12. Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst, utom vid personval vilket avgörs genom lottning. Extra årsmöte hålls då minst en tredjedel av medlemmarna eller revisorerna skriftligen så begär. Skriftlig kallelse skall sändas ut senast en månad före extra årsmöte. Extra årsmöte behandlar endast de ärenden som angivits i kallelsen. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av två justerare tillika rösträknare
 4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 5. Fastställande av dagordning
 6. Behandling och fastställande av verksamhetsberättelse
 7. Behandling och fastställande av balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av medlems- och serviceavgift samt medlemskategorier för kommande verksamhetsår
 10. Val av ordförande och styrelseledamöter
 11. Val av två revisorer
 12. Val av valberedning och dess sammankallande
 13. Motioner
 14. Förslag från styrelsen
 • 9 Styrelsen

Styrelsen utgör föreningens beredande och verkställande organ. Den består av en ordförande och minst fem (5) men högst åtta (8) ledamöter samt 1-2 suppleanter. Ledamöterna utses vid ordinarie årsmöte för en sittid på två år, vid varje ordinarie årsmöte är därför cirka halva antalet styrelseplatser uppe för ny- eller omval. Ordföranden utses av årsmötet, medan styrelsen inom sig utser vice ordförande, kassör och sekreterare. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel  majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid personval vilket avgörs med lottning. Styrelsens möten skall protokollföras.

 

 • 10 Valberedning

Föreningens valberedning skall bestå av minst tre (3) ledamöter som utses av årsmötet. En av ledamöterna utses av årsmötet till sammankallande.

 

 • 11 Revisorer

För att granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper väljs två lekmannarevisorer samt minst en suppleant

 

 • 12 Stadgeändring

Förändring av dessa stadgar kan endast genomföras med två tredjedels majoritet av avgivna röster vid årsmöte. För förändring av §§ 12 och 13 krävs två tredjedels majoritet av avgivna röster vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ett ordinarie årsmöte.

 

 • 13 Upplösning

Upplösning av föreningen kan endast ske med två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna på två på varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ett ordinarie årsmöte. Vid upplösning skall föreningens tillgångar fördelas till ändamål som överensstämmer med föreningens målsättning, vilket beslutas av det sista årsmötet.

 

Stadgar-2017.pdf